Avtalsvillkor

1. Tillämplighet

Villkoren gäller som bilaga till Avtal om annonsering av begagnade och/eller nya bilar (nedan kallat annonsen) på hemsidan www.bilweb.se (nedan kallat hemsidan) såvida inte annat avtalats skriftligen. Avvikelser från dessa villkor skall för att vara gällande göras skriftligen.

2. Avtalsparter

Leverantör är Bilweb AB (556928-0471), Birger Jarlsgatan 6B, 114 34 Stockholm (nedan Bilweb). Bilhandlaren är det/de företag separat Avtal anger.

3. Publicering

Publicering av annonsen sker genom att Bilweb ger Bilhandlaren tillgång till att själv via hemsidan utföra registrering och borttagning av bilar. Bilweb förbehåller sig rätten att underlåta att införa annons om den inte är förenlig med god marknadsföringssed, bedöms som oetisk eller innehåller osedligt eller förargande material.

4. Leads

Förfrågan från kund till Bilhandlare benämns lead. Ett lead genereras när kunden skickar en förfrågan till Bilhandlaren. Leadet skickas i form av ett e-post som innehåller upplysningar som kundens namn, adress, e-post, telefon etc. Vidare framgår det vilken bil kunden är intresserad av och om kunden eventuellt har bil i inbyte. Leads förmedlas via e-post.

5. Uppdatering av annons

Bilhandlaren ansvarar för att informationen i annonsen är aktuell och att radera annonsen inom 24 timmar efter försäljning av bilen.

6. Uppföljning

Bilhandlaren förbinder sig att inom 48 timmar från det att förfrågan inkommit från kund följa upp leads mottagna från leverantören.

7. Ansvar

Bilhandlaren ansvarar för att innehållet i annonsen är korrekt. Bilhandlaren garanterar att innehållet i annonsen är laglig i varje avseende, att annonsen inte gör intrång i annans rättighet och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed samt inte innehåller osedligt eller förargande material.

Bilhandlaren är skyldig att ersätta skada som Bilweb orsakas genom att Bilhandlaren inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Ersättning omfattar ombudsarvode, rättegångskostnader samt varje ersättning som Bilweb utger på grund av Bilhandlarens avtalsbrott. Bilhandlaren ansvarar för att erforderligt tillstånd föreligger för innehållet i annonsen.

Bilweb är skyldig att snarast underrätta Bilhandlaren om krav som riktas mot Bilweb med anledning av annonsen. Bilweb har inget ansvar, varken direkt eller indirekt, för fel och/ eller brister i Bilhandlarens annonser på Internet och/eller varken direkt eller indirekt för problem som kan uppstå i samband med försäljning till kunden.

8. Driftstopp

Inom detta avtal har Bilweb rätt att driftstoppa hemsidan för nödvändigt systemunderhåll. Vid långvarigt driftstopp upp till fler än 7 dagar i följd har Bilhandlaren rätt till nedsättning av en proportionell del av avtalad avgift. Utöver detta är Bilweb inte ansvarig, varken för direkta eller indirekta förluster för Bilhandlaren.

9. Avgift

Avgift erlägges enligt vad som framgår av separat Avtal.

10. Betalningsvillkor

Avgiften faktureras i efterskott. Betalningsvillkor är 20 dagar. Vid försenad betalning är Bilhandlaren skyldig att utge ersättning för ränta enligt räntelagen, skriftlig betalningspåminnelse och lagstadgade inkassokostnader.

11. Immateriella rättigheter

Avtalet ger inte någon av parterna rätt till den andra partens patent, upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter.

12. Force majeure

Parternas förpliktelser enligt dessa villkor med tillhörande leveransavtal, gäller under förutsättning att det inte uppstår leveranshindrande omständigheter som parterna inte har kontroll över. Det hänvisas till omständigheter som nämns i Köplagen 27§, både när dessa hinder är generella och när de gäller leverantören själv eller dennes underleverantörer. Som force majeure räknas också överföringsproblem på Internet och problem med elförsörjning.

13. Avtalstid/upphörande

Avtalet löper tills vidare om inget annat angivits. Eventuell uppsägning av avtalet skall göras skriftligen med 3 (tre) månaders uppsägningstid. Uppsägningen börjar gälla från och med den 1:a i efterföljande månad. Särskilda villkor gäller vid kampanjavtal, se gällande abonnemangsavtal.

14. Ändringar

Bilweb har rätt att ändra dessa villkor en månad efter att Bilhandlaren meddelats.

15. Sekretess

Detta avtal är i sin helhet att betrakta som konfidentiellt mellan parterna och får inte göras vare sig helt eller delvis känt för tredje part utan andra partens samtycke. Likaledes skall parterna iaktta tystnadsplikt om alla förhållanden av affärsmässig karaktär som kan komma till den andre partens kännedom såväl under avtalstiden som efter avtalets upphörande.

16. Tvist

Varje tvist om tolkning och/eller uppfyllande av dessa villkor och/eller tillhörande avtal skall avgöras av Solna tingsrätt.