Användarvillkor

Allmänt

Användarvillkoren gäller mellan dig och Bilweb AB, org. nr 556928-0471, BOX 316, 401 25 Göteborg 08-23 30 00 (”Bilweb”) när du (”Användaren”) använder Webbplatsen och/eller registrerar sig som medlem. För det fall det förekommer motstridigheter mellan dessa Användarvillkor och annat avtal mellan parterna ska dessa Användarvillkor äga företräde.

Användaren har även möjlighet att registrera sig som medlem hos Bilweb och ta del av relaterade tjänster (”Tjänsten”). Vid utnyttjande av Tjänsten gäller följande användarvillkor för Webbplatsen.

Genom användning och/eller registrering av Webbplatsen hos Bilweb godkänner Användaren samt förbinder sig att följa Användarvillkoren. Användaren bekräftar också att man har läst och tagit del av integritetspolicyn och samtycker till att Bilweb behandlar personuppgifterna i enlighet med Integritetspolicyn. Användarvillkoren, Integritetspolicyn och den information som Bilweb, från tid till annan, anger på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan Användaren och Bilweb rörande användningen av Webbplatsen och Tjänsten.

Dina personuppgifter

I Integritetspolicyn finns information om hur vi behandlar Användarens personuppgifter och hur vi skyddar Användarens integritet vid användning av Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker Användaren till den behandling av personuppgifterna som framgår av vår Integritetspolicy.

Förhållningsregler vid användande av Webbplatsen

Webbplatsen får endast användas utifrån Användarens goda intentioner, vilket bl. a. innebär att Användaren förbinder sig att använda Webbplatsen i enlighet med gällande svensk lagstiftning, innefattande bl.a. förbud att förtala, trakassera, eller på annat sätt kränka annans rättighet. Det förväntas även att Användaren beter sig på ett korrekt sätt mot övriga. Ej heller får Webbplatsen användas för att inkräkta på, eller störa Webbplatsens drift, eller de servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla Webbplatsen, ej heller överföra eller på annat sätt tillgängliggöra eventuellt virus, mask eller trojaner eller annan skadlig programvara eller kod.

Bilweb förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av Användaren vid missbruk, manipulation eller om Tjänsterna används i strid med Användarvillkoren.

Registrering av medlemskap

För användning av Tjänsten måste registrera på Webbplatsen göras med ett användarkonto. Användaren måste vara minst 18 år gammal eller ha målsmans eller annan behörig ställföreträdares godkännande.

Medlemskapet hos Bilweb är kostnadsfritt.

Användaren åtar sig att säkerställa att den information som tillhandahålls är korrekt och fullständig, samt att inloggningsuppgifter till användarkontot förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Användaren ansvarar för all åtkomst till Webbplatsen via sitt användarkonto och internetuppkoppling, även om åtkomsten är av en annan person.

Bilweb har rätt att neka registrering för det fall Användaren tidigare har brutit mot Användarvillkoren eller gällande lagstiftning.

Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till varumärken, mönsterskydd, upphovsrätt och patent, innehas av Bilweb, eller Bilwebs licensgivare. Motsvarande gäller för den bakomliggande programkoden för Tjänsten.

Användaren erhåller en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten under avtalstiden. Användaren får inte skriva ut eller på annat sätt göra kopior av något innehåll eller annars använda Bilwebs immateriella rättigheter utan Bilwebs föregående uttryckliga medgivande.

Ändringar i Tjänsten

Bilweb kan när som helst och utan föregående information till Användaren företa ändringar i Tjänsten eller modifiera hur Tjänsten tillhandahålls. Detsamma gäller beslut om att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med annan tjänst. Under sådana förhållanden förbehåller sig Bilweb rätten att avsluta Användarens tillgång till Tjänsten, vilket föregås av ett meddelande till din registrerade e-postadress.

Ändringar i Användarvillkoren

Bilweb förbehåller sig rätten att ändra i Användarvillkoren från tid till annan. Sådana ändringar träder ikraft från det datum som Bilweb publicerar ändringar på Webbplatsen, eller annars informerar om ändringarna. För det fall Användaren inte accepterar ändringarna, upphör rätten att fortsatt använda Tjänsten.

Ansvar

Bilweb garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Bilwebs kontroll och Bilweb ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Webbplatsen kan även vara nedstängd under perioder av uppgraderingar eller då nödvändigt underhåll av Webbplatsen utförs. Bilweb ansvarar inte för eventuella skador, varken direkt eller indirekt, som orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Bilweb ansvarar inte för det objekt som annonseras ut på Webbplatsen. Bilweb ansvarar inte för kvaliteten, fullständigheten eller korrektheten av något innehåll som publiceras på Webbplatsen. Bilweb ansvarar inte heller för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för och stödjer inte sådana externa webbplatsers. All användning av webbplatser från tredje man sker på egen risk.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och Användarvillkoren. Tvister som uppstår i anledning av Tjänsten eller detta Användarvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om Tjänsten eller Användarvillkoren kan du kontakta Bilwebs kundservice per telefon 08-23 30 00 eller genom e-post [email protected].