Integritetspolicy

Allmänt

För oss på Bilweb är det viktigt att du känner dig trygg med att använda våra tjänster. För att du ska kunna göra det har vi vidtagit en rad åtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter. I denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) förklarar för dig hur vi bl. a. samlar in information, hur vi använder den och vilka åtgärder vi har tagit för att skydda dina personuppgifter. Bilweb erbjuder en handelswebbplats för försäljning av nya och begagnade bilar på www.bilweb.se, samt därtill hörande sidor och mobilapplikation för sina användare (”Webbplatsen”). Du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt nedan genom att du registrerar dig på www.bilweb.se, relaterade sidor såsom mobilapplikationer eller på annat sätt är i kontakt med oss, t.ex. via våra samarbetspartners (”Tjänsten”). Integritetspolicyn tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med att du använder Tjänsten. Integritetspolicyn tillämpas inte i förhållande till personuppgifter som någon av våra samarbetspartners samlar in om dig (efter ditt godkännande) och Bilweb tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av sådana samarbetspartners.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de uppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss, eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera ditt medlemskap, din användning av Webbplatsen, samt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, köphistorik, sökhistorik, medlemsskapsinformation hos Webbplatsens samarbetspartners, webbläsarinformation, platsinformation, registreringsnummer och användarfoto.

Personuppgifter som vi behandlar i våra olika tjänster:

När användare skickar en intresseanmälan

Intressenter, företag och privatpersoner kan via en annons skicka en intresseanmälan på Webbplatsen/tjänsten som vidarebefordras till bilhandlaren (eller till bilhandlarens CRM-system) som säljer fordonet.

Till intresseanmälan kopplas följande persondata:


 • Namn

 • Postnummer

 • Telefon

 • E-post

 • Registreringsnummer för ev. inbytesbil (som läggs in av köparen själv)


Telefonsamtal till bilhandlare

När användaren ringer till en bilhandlare på Webbplatsen vidareförmedlar Webbplatsen användarens telefonnummer till bilhandlaren i syfte fullgöra Webbplatsen/Tjänstens åtaganden mot användaren. D.v.s. att koppla ihop köpare och säljare.

Till intresseanmälan kopplas följande persondata: • Telefon


Fordonsförsäljning för privatpersoner

Privatpersoner kan registrera sina fordon som de önskar sälja. Dessa fordon publiceras då för inloggade bilhandlare.

Persondata kopplad till fordonsförsäljningen är:

 • Registreringsnummer

 • Namn

 • Adress (inkl. postnr och ort)

 • E-post

 • Telefon


Medlems – och användardatabas


Det finns en användarmodul i Webbplatsen som används för inloggning för användare som själva valt att skapa ett konto. Ett konto skapas också automatiskt när man som privatperson lägger upp ett nytt objekt till försäljning.

Persondata kopplad till användarkontot är:


 • Namn

 • Adress (inkl. postnr och ort)

 • E-post

 • Telefon


Nyhetsbrev, information och bevakningstjänster


Webbtjänsten gör olika typer av utskick via e-post. Dessa utskick görs via tredje part. Webbplatsen skickar följande personuppgifter till tredje part:


 • E-postadress
 • Namn

 • Dynamiska värden som lämnats från användaren, te.x. uppgifter om fordon, sparade
sökningar och bevakningar, favoritfordon, egna intresseanmälningar på fordon.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar in information om dig när du registrerar dig som medlem, när du använder Tjänsten, kontaktar oss eller på annat sätt väljer att lämna uppgifter om dig själv eller din verksamhet. Väljer du att lämna upplysningar som identifierar dig, samlar vi in dem för användning inom företaget, i de syften som anges i denna Integritetspolicy. Vidare kan vi samla in dina uppgifter, i den mån du har godkänt detta, från våra samarbetspartners, t.ex. sådana uppgifter du lämnat i sociala medier där du är medlem.

Information vid insamling av personuppgifter på Webbplatsen och i våra olika tjänster:

När användare skickar en intresseanmälan:

I formuläret där uppgifter lämnas måste användaren godkänna vår cookie – och integritetspolicy samt användarvillkor. Här framgår det hur lämnade uppgifter lagras, syftet med lagringen och hur uppgiftslämnaren kan radera sina uppgifter alternativt begära att denne avregistreras.

Telefonsamtal till bilhandlare:

Webbplatsen/Tjänsten lagrar tillfälligt, via tredje part, användarens telefonnummer i syfte att fullgöra Webbplatsen/Tjänstens åtaganden mot användaren. D.v.s. att koppla ihop köpare och säljare.

Fordonsförsäljning för privatperson

I formuläret där uppgifter lämnas måste användaren godkänna vår cookie – och integritetspolicy samt användarvillkor. Här framgår det tydligt hur de lämnade uppgifterna lagras, syftet med lagringen och hur uppgiftslämnaren kan begära att uppgifterna tas bort. Uppgiftslämnaren kan radera sina uppgifter alternativt begära att denne avregistreras.

Medlems - och användardatabas

I formuläret där uppgifter lämnas måste användaren godkänna vår cookie – och integritetspolicy samt användarvillkor. Här framgår det tydligt hur de lämnade uppgifterna lagras, syftet med lagringen och hur uppgiftslämnaren kan begära att uppgifterna tas bort.

Nyheter, information och bevakningstjänster

I samtliga formulär finns en tydlig "opt in" enligt vilken användaren efterfrågar ett nyhetsbrev, information eller bevakning. Webbplatsen informerar även om att en tredjeparts tjänst används för utskick via e-post och SMS.

Vad används uppgifterna till?

Vi behandlar och delar med oss av dina uppgifter till andra bolag i syfte att fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, tillhandahålla och administrera din tillgång till Webbplatsen och Tjänsten, besvara kundserviceärenden och utföra felrättningar, förbättra din användarupplevelse, ge dig annonser, erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig, skicka dig information och direktmarknadsföring via e-post eller på annat sätt, analysera marknadstrender och framtida efterfrågan, vidareutveckla Webbplatsen och Tjänsten, samt förebygga, begränsa och utreda missbruk av Webbplatsen och Tjänsten.

Mer detaljerad information om ändamålen finner du nedan.

Förbättra användarupplevelsen

För att kunna förbättra din upplevelse av Tjänsten använder vi dina uppgifter för att kunna göra Tjänsten mer användarvänlig, t.ex. för att åtgärda tekniska brister, ändra i gränssnittet för att du enkelt ska nå den information du söker eller lyfta fram funktioner på Webbplatsen som används ofta av våra kunder.

Förbättra Tjänsten

För att kunna förbättra Tjänsten kommer vi behandla dina uppgifter för att ta fram statistik över hur du använder Tjänsten. Detta kan vi göra genom att t.ex. utföra kundnöjdhets- och marknadsundersökningar eller analysera din användning. När vi använder dina uppgifter för att förbättra Tjänsten använder vi dina uppgifter i aggregerad form i den utsträckning som det är möjligt. Om vi använder oss av ett annat bolag för att analysera våra kunduppgifter ingår vi ett s.k. personuppgiftbiträdesavtal med relevant företag med krav på att kunduppgifterna ska hållas konfidentiella och att de endast får behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner.

Tillhandahålla Tjänsten

Vi använder dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig när du använder Tjänsten, t.ex. administrera ditt medlemskap, förmedla kontaktuppgifter inför ett köp eller tillhandahålla support. Denna behandling är nödvändig för att kunna fullfölja våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig.

Förebygga och begränsa missbruk

Dina uppgifter kan också användas för att förhindra missbruk av Tjänsten eller för att förhindra, förebygga eller utreda brott. Med missbruk avses bland annat bedrägeri, skräppostutskick, lösenordsfisk ”phishing”, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton och andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor. Om vi upptäcker missbruk av Tjänsten, och för att förhindra ytterligare missbruk, kan vi överlämna information om din enhet eller IP-adress genom användande av en identifieringstjänst för att förhindra att ytterligare missbruk sker med användning av den enheten.

Personifierade erbjudanden

Vi använder vidare dina uppgifter för att kunna tillhandahålla personliga annonser baserade på hur du använder Webbplatsen och Tjänsten, dina intressen och vad andra användare med liknande intressen och användarmönster har varit intresserade av (s.k. profilering). Denna behandling baseras på ditt föregående samtycke.

Direktmarknadsföring

Om du har en aktiv kundrelation med oss, kan vi skicka dig information och marknadsföring via e-post, telefon eller andra digitala kontaktvägar (t.ex. sociala medier), om du inte har instruerat oss att inte göra det. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Överföring och delning av uppgifter

Webbplatsen lagrar och behandlar dina uppgifter inom EU/EES. För det fall annat bolag inklusive bolag som har ett direkt eller indirekt ägande i Webbplatsen/Tjänsten eller våra samarbetspartner bedriver verksamhet i land utanför EU/EES samtycker du till att dina personuppgifter överförs till sådant land. Vi kommer i så fall säkerställa att uppgifterna överförs i enligt med gällande dataskyddslagstiftning, t.ex. att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå eller att lämpliga skyddsåtgärder finns. Användarens uppgifter kan också komma att delas med bolag inom Bilweb-koncernen, inklusive bolag som har ett direkt eller indirekt ägande i Webbplatsen. Uppgifterna kommer då att användas för samma ändamål som vi ursprungligen samlade in dem för. Uppgifterna kan också komma att delas med annonsörer på Webbplatsen. Vi kan komma att använda eller sälja anonymiserad data genom en Data Management Platform. Anonymiserade personuppgifter är inte identifierbara och kan t.ex. användas för att ta fram relevant statistik.

Om hela eller delar av Webbplatsens verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan Användarens personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Så används personuppgifterna på Webbplatsen och Tjänsten

När användare skickar en intresseanmälan:

Webbplatsen/Tjänsten lagrar kontaktinformation som lämnas vid en intresseanmälan till bilhandlarna i syfte att fullgöra sina åtaganden mot användaren och bilhandlaren. D.v.s. att koppla ihop köpare och säljare, för att kunna skicka information till både bilhandlaren och kunden/köparen. Exempelvis statistik och uppföljning för köpare och säljare, fordondonsannonser med liknande bilar, erbjudande som den potentiella köparen är intresserad av. Formuläret för intresseanmälan innehåller tydlig information om att uppgifterna kommer vidarebefordras till bilhandlaren samt lagras i Webbplatsens/Tjänstens system för att kunna skicka information och erbjudanden.

Telefonsamtal till bilhandlare:

Webbplatsen/Tjänsten lagrar tillfälligt och via tredje part användarens telefonnummer när användaren ringer Webbplatsens bilhandlare med syfte att fullgöra Webbplatsens tjänster. D.v.s. att hjälpa köpare och säljare att komma i kontakt med varandra.

Fordonsförsäljning för privatperson:

Privatpersoner lägger manuellt in sina fordon/fordonsannonser på Webbplatsen/Tjänsten. Webbplatsen/Tjänsten lagrar informationen för historik, potentiell marknadsföring och arbetar fortlöpande med att föra samman säljare och köpare (bilhandlare).

Medlems-och användardatabas:

Både privatpersoner och bilhandlare kan ha ett användarkonto hos Webbplatsen/Tjänsten i syfte att köpa, sälja, bevaka och få information om nya och begagnade fordon eller om Webbplatsen/Tjänsten.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

För att skydda de personuppgifter vi behandlar har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. Se även delar under lagring och gallring nedan.

Lagring och gallring av personuppgifter

Om du har samtyckt till att vara registrerad medlem sparar vi dina uppgifter så länge du är registrerad medlem hos Webbplatsen. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem. Om du inte har varit aktiv medlem på fem år raderas dina uppgifter automatiskt. Om du inte är registrerad medlem hos oss sparar vi dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Webbplatsens åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Intresseanmälan:

Generellt sett sparas användarens uppgifter för den tid som dessa är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för. Om användaren registreras som medlem sparas uppgifterna så länge medlemmen är registrerad. Medlemmen kan när som helst avregistrera sig. Medlem som varit inaktiv i fem år raderas automatiskt. För användare som inte är medlem, sparas uppgifterna i fem år efter senaste aktivitet.

Telefonsamtal till bilhandlare:

Generellt sett sparas användarens uppgifter för den tid som dessa är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för. Vår tjänsteleverantör sparar vanligtvis informationen i 6 månader.

Fordonsförsäljning för privatperson:

Objektet avpubliceras automatiskt efter en given tid, vilket idag är 14 dagar. Objektet och kontaktuppgifter finns kvar i Webbplatsens databas så länge det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster, sedan gallras dessa.

Medlems – och användardatabas:

Generellt sett sparas användarens uppgifter för den tid som dessa är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för. I och med att användaren registreras som medlem sparas uppgifterna så länge medlemmen är registrerad. Medlemmen kan när som helst avregistrera sig. Medlem som varit inaktiv i fem år raderas automatiskt. För användare som inte är medlem, sparas uppgifterna i upp till fem efter senaste aktivitet.

E-postutskick:

Webbplatsen har kontrollerat att vår tredjepartsleverantör uppfyller kraven enligt GDPR. Vår leverantör sparar vanligtvis sin information i 6 månader.

Dina rättigheter

Som medlem har du alltid möjlighet att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt till att när som helst rätta eller ta bort de uppgifter du lämnat till oss. Detta kan du göra antingen på Mina sidor. på Bilweb.se eller genom att kontakta oss på [email protected] Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta oss på [email protected].

Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte i de fall du själv aktivt godkänner detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Cookies och liknande teknik

Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, local storage och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. För mer information om vår användning av dessa tekniker, se vår Cookiepolicy.

Ändringar av Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Kontaktuppgifter

Bilweb AB
BOX 316
401 25 Göteborg
E-post: [email protected]
Telefon: 08-23 30 00

Frågor kring hantering av dina personuppgifter:

Om du har frågor om och hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på Bilweb AB - BOX 316, 401 25 Göteborg 08-23 30 00 eller maila oss på [email protected].